Tarieven

Tijdens het intakegesprek worden duidelijke - op schrift gestelde - afspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. 

Afhankelijk van het aantal bestede uren zenden wij u éénmaal per maand of éénmaal per kwartaal een tussentijdse declaratie. Declaraties zijn opgebouwd uit honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW en gekoppeld aan een specificatie van de verrichte werkzaamheden.

Naast het honorarium worden verschotten zoals griffierechten en deurwaarderskosten in rekening gebracht. Het honorarium en kantoorkosten zijn belast met 21% BTW.

In overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, echter resultaatafhankelijke beloning is behoudens in geval van incassowerkzaamheden niet toegestaan.

Particulieren met een inkomen tot op zekere hoogte en weinig eigen vermogen kunnen, mede afhankelijk van het belang en de aard van het geschil, in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege in de kosten van rechtsbijstand (genaamd: toevoeging). De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt of u daarvoor in aanmerking komt en zo ja, welke eigen bijdragen aan u worden opgelegd. Tijdens het intakegesprek wordt een en ander uitvoerig met u besproken en vastgelegd.
Onder “Links” vindt u een verwijzing naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.