Rechtsgebieden

De Orde van Advocaten heeft in regelgeving vastgelegd dat advocaten maximaal vier rechtsgebieden dienen te laten registreren en (op de eigen website) openbaar te maken. Daaraan gevolg gevend heeft mr. Cambier de volgende (hoofd)rechtsgebieden bij de Orde geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

I. Algemene Rechtspraktijk

II. Personen- en Familierecht

III. Strafrecht


 • Civiel recht / Overeenkomst- en verbintenissenrecht


 • Het civiel recht is vooral van belang voor de gevolgen van het sluiten van een overeenkomst, zoals koop of huur. In de praktijk zijn de meeste problemen te herleiden tot het feit dat een van de partijen de verbintenis uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Wij spreken dan van toerekenbare tekortkoming. Indien geen regeling voor het geschil kan worden getroffen en de belangen rechtvaardigen dit, zal –in overleg met de cliënt– een procedure bij de rechtbank volgen.


 • Personen en familierecht


 • Het personen- en familierecht is constant in beweging en vereist naast gedegen kennis ervaring om in geschillen een bevredigend resultaat te bereiken, met als leidraad de Gedragscode voor advocaten die wij onderschrijven. Het kantoor adviseert en procedeert veelvuldig op het gebied van:
  • echtscheiding en scheidingsbemiddeling
  • zorgregelingen
  • alimentatie
  • boedelverdeling
  • kinderrecht (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing)
  • naamswijziging
  • curatele, bewindvoering, mentorschap


 • Burenrecht


 • Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Zo moeten bomen en heesters op een bepaalde afstand van de erfscheiding staan, mogen buren elkaar niet hinderen, zijn er regelingen voor scheidsmuren, uitzicht op erven, afwatering van gebouwen enz..
  Wij hebben een ruime ervaring in het adviseren en procederen over allerlei vormen van burenrecht.


 • Strafrecht


 • Iedere verdachte van een strafbaar feit heeft recht op een goede verdediging. Dat is werk voor advocaten. Zij zijn bij uitstek de aangewezen beroepsgroep om in een strafproces uitsluitend de belangen van verdachten te behartigen. Mr. Cambier heeft cliënten in honderden zaken, waaronder spraakmakende zaken met veel publiciteit, met succes bijgestaan. Een goede verdediging loont.