Algemene voorwaarden

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. Cliënt: de contractspartij van de advocaat.
 • b. De advocaat: Degene die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard.
 • c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kantoorkosten en verschotten als sub e. en f. bedoeld- die de advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 • d. Verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.
 • e. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten nadat deze bij het eerste (kennismakings)gesprek aan de cliënt zijn overhandigd, danwel daarna, doch vóór aanvang van de werkzaamheden, aan de cliënt zijn toegezonden,  tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht

 • a. Een opdracht wordt geacht te zijn verleend wanneer deze door de advocaat schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door daaraan verbonden advocaten.
 • b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de advocaat te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat de advocaat de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.
 • c. De cliënt staat in voor de juistheid van de aan het kantoor verstrekte gegevens.
 • d. Intrekking van de opdracht dient door de cliënt schriftelijk te gebeuren.

IV. Declaratie

 • a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
 • b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
 • c. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een of meerdere voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.De advocaat is gerechtigd met de aan haar opgedragen werkzaamheden een aanvang te nemen nadat het (eerste) voorschot is voldaan.
 • d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die o.g.v. de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

 • a. Betaling van de declaraties, met uitzondering van de onder IV bedoelde voorschotten, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 • b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de advocaat gestelde bank- of girorekeningen, danwel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. De cliënt dient de declaratie te betalen zonder korting en/of verrekening.
 • c. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallend op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.
 • d. De advocaat is ten allen tijde gerechtigd om het bedrag van de declaratie te verrekenen met gelden die hij van derden heeft ontvangen en ten behoeve van de cliënt onder zich heeft.

VI. Aansprakelijkheid

 • a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Wenst de cliënt in verband met de hoogte van het belang van de aan de advocaat in opdracht gegeven zaak, dat een aanvullende verzekering wordt afgesloten, dan komt de premie en eventueel andere daaraan verbonden kosten, voor diens rekening.
 • b. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de advocaat en/of van zijn ondergeschikten.
 • c. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

VII. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zulks met inachtneming van de door de Nederlandse Orde van Advocaten uitgevaardigde verordeningen.

Cambier en Wieland advocaten
Realisatie: TiDi Graphics